If you have any question, please contact us!Dr. Zexian Liu
Bioinformatics Center
Sun Yat-sen University Cancer Center
Building 2#20F, 651 Dongfeng East Road
Guangzhou 510060, P. R. China


Citation: Zexian Liu, Kai Yu, Jingsi Dong, Linhong Zhao, Zekun Liu, Qingfeng Zhang, Shihua Li, Yimeng Du, Han Cheng
Precise prediction of calpain cleavage sites and their aberrance caused by mutations in cancer
Frontiers in Genetics, 2019, 10:715. (PMID: 31440276)


©All Rights Reserved, Zexian Liu@SYSUCC